GDPR - Adatvédelmi irányelvek

alapján:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)a továbbiakban: "Rendelet", "GDPR rendelet" vagy csak "GDPR"

  1. Adatkezelő:

   LAVONIO s.r.o.
   Azonosítószám: 60749440
   székhellyel és értesítési cím: Nadrazni 270, 763 21 Slavičín, Czech republic

   Elérhetőség:
   telefonos elérhetőség: +36 1 323 7739
   e-mail cím: info@lavonio.hu
   Weboldal: www.lavonio.hu

   (a továbbiakban: "Adatkezelő")

   Az Adatkezelőaz érintettek személyes adatainak kezelője, vagyis az a jogalany, amely meghatározza az érintett személyes adatai kezelésének céljait és módjait.

  2. Az érintett a Rendelet 4. cikk (1) bekezdése értelmében az a személy, akinek személyes adatait kezelik, azaz az Adatkezelő termékeit elektronikus áruházon (e-shop) keresztül, elektronikus levélben ( e-mailben), telefonon vagy személyesen az Adatkezelő értékesítési helyén (a továbbiakban: „érintett”).
  3. Az Adatkezelő az érintettek alábbi személyes adatait kezeli:
   1. cím, név és vezetéknév,
   2. nyilvántartási szám,
   3. adóazonosító,
   4. kapcsolattartási cím,
   5. szállítási cím,
   6.  bankszámlaszám,
   7. telefonszám,
   8. e-mail cím,
   9. IP-cím (e-shop vásárlói számára),
   10. „cookie-k” (e-shop vásárlói számára).
  4. Az ügyfelek személyes adatainak kezelésének célja és jogalapja:
   -  Az adatkezelés jogalapja a 3. a), - h) pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontban meghatározott szerződéses jogalap, azaz, hogy az adatkezelés annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelynek az érintett szerződő fele, azaz a vásárlói megrendelések teljesítéséhez szükséges.

   - ra vonatkozik.

   A a 3. a), - h) pontokban meghatározott személyes adatok szerződéses előírás; szükséges a Adatkezelő érintettekkel szembeni kötelezettségeinek teljesítése érdekében.

   Az Adatkezelő a telefonszámot és az e-mail címet a vásárlói rendelések feldolgozásához használja. A telefonszám és az e-mail is szükséges az érintettel való kommunikáció egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele érdekében. Azzal az érintettel, aki nem ad meg telefonszámot vagy e-mailt, az Adatkezelő e tekintetben sem telefonon, sem e-mailben nem tudja elérni. Ha az érintett megtagadja ezen adatok Adatkezelő részére történő átadását, az Adatkezelő kötelezettségének megfelelő teljesítése nem lehetséges, ill. az érintett megrendelését nem lehet megfelelően teljesíteni.

   - Az adatkezelés jogalapja a 3. h)-j) pontokban meghatározott személyes adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez.

   A 3. h)-j) pontokban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő (azaz e-mail cím, IP cím és "cookie") marketing célokra használja, kifejezetten az aktuális termékekről, kedvezményekről vagy egyéb hírekről szóló, rendszertelen hírlevelek küldésére.

   Továbbá a 3. i) és j)  alpontban meghatározott személyes adatok bizonyos weboldalakon (pl. Facebook) történő hirdetés céljára kerülnek felhasználásra olyan alkalmazások segítségével, mint a Google Ads.

   A hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

  5. Az érintett a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ha ezt megteszi, azok az adatok, amelyek tekintetében a hozzájárulást visszavonták, a továbbiakban nem kezelhetők. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.
  6. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt kezeli. A szerződéses jogviszony megszűnését követően az ügyfelek személyes adatait csak az alábbi bekezdés szerinti archiválásuk szempontjából kezeljük.
  7. A 3. h)-j) pontokban meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a 6. pontban meghatározott visszavonásig, érintettek egyéb személyes adatait az érintett megrendelésének teljesítésétől számított tíz (10) évig tárolja, ha külön jogszabály másként
  8. Az Adatkezelő hozzáfér az érintettek személyes adataihoz. Abban az esetben, ha az Adatkezelőközreműködőt vesz fel a vásárlói rendelések lebonyolítására és a könyvelésre, megfelelő, írásbeli tájékoztatást ad a titoktartási és adatvédelmi követelményekről.
  9. Magán az érintetten – az ügyfélen – kívül személyes adatai továbbíthatók:
   - a személyes adatkezelő írásban titoktartási kötelezettségre kötelezett alkalmazottai,
   - a személyes adatok kezelőjét írásban titoktartási kötelezettségre kötelezett külső szolgáltatást nyújtó szervezeteknek (jogi képviselő, e-shop adminisztrátor, informatikai szolgáltató stb.),
   - állami hatóságok (bíróság, büntetőeljárásban tevékenykedő hatóságok stb.),
  10. A kezelt személyes adatok az érintettektől származnak.
  11. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbiak szerint tárolja:
   a) Az ügyintéző az ügyfelekről írásbeli nyilvántartást vezet. Az iratok az Adatkezelőszékhelyén találhatók. Az Adatkezelő dokumentumokat zárható szekrényekben tárolja, azokhoz csak az Adatkezlő, illetve ennek titoktartási kötelezettséggel rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.
   b) Az Adatkezelő az ügyfelekről elektronikus nyilvántartást is vezet. Az adatokhoz jelszó megadása után lehet hozzáférni. A személyes adatokat tartalmazó könyvelési szoftverekhez való hozzáférés szintén jelszóval védett.
  12. Az érintett a Rendelet 15. cikkében foglaltaknak megfelelően jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférésre. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy az Adatkezlőtől visszaigazolást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférés jogát:
   - a kezelt személyes adatok listája,
   - ezen személyes adatok kezelésének célja,
   - címzettek vagy címzettek kategóriái, akik számára az érintett személyes adatait hozzáférhetővé tették vagy hozzáférhetővé teszik,
   - a személyes adatok forrásai, ha azokat nem közvetlenül az érintettől szerezték be,
   - a személyes adatok kezelésének időtartama vagy megállapításának módja,
   - Az érintett a Rendelet 16. cikke értelmében jogosult az Adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését/kiegészítését kérni,

   Az érintett a Rendelet 17. cikk szerint kérheti a személyes adatok törlését (az elfeledtetéshez való jog).

   Az érintettet a Rendelet 18 cikk alapján megilleti az adatkezelés korlátozásához való jog.

   Az érintettet a Rendelet 20 cikk alapján megilleti adathordozhatósághoz való jog.

   Az érintettet a Rendelet 77. cikke megilleti a panasz, valamint a rendelet 78. és 79. cikke értelmében bírósághoz fordulás joga.

   Ha az érintett a jogai gyakorlására (tájékoztatásra) irányuló kérelmet az Adatkezelő e-mail címére küldi meg, és hogy az Adatkezelő a kért tájékoztatást az érintett azon e-mail címére küldi meg, amelyről a kérelmet küldte. Ha az érintett papír alapú kérelmét küldi el, és egyúttal a tájékoztatást papír formában kéri megküldeni (vagy ha nem ad meg kapcsolattartási e-mailt, ahol a jelen cikk szerinti információ elküldhető elektronikus formában küldték meg neki), az Adatkezelő 1565 HUF adminisztrációs díjat számíthat fel.

   Az Adatkezelő köteles az érintett megkeresésére indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül írásban válaszolni; ha különleges körülmények ezt indokolják, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két (2) hónapon belül. A tájékoztatás késedelme esetén az Adatkezelő köteles erről az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, ideértve a késedelem indokait is.

   Amennyiben az érintett ezt kéri, az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokról is köteles másolatot átadni számára, elsősorban elektronikus formában. Ha azonban az érintett papír alapú másolatok kézbesítését kéri, vagy erre a célra nem ad meg e-mail címet az Adatkezelő részére, az Adatkezelő papír alapú másolatot biztosít. A papír alapú másolatok rendelkezésre bocsátásáért az Adatkezelő 47/HUF ap adminisztrációs díjat számít fel.
  13. Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől személyes adatainak a Rendelet 16. cikke szerinti helyesbítését vagy kiegészítését, nevezetesen:
   - személyesen az Adatkezelő székhelyén,
   - személyesen az Adatkezelő ügyfélszolgálatán,
   - telefonon a jelen Szabályzat 1. pontjában meghatározott bármely telefonszámon,
   - a jelen Szabályzat 1. pontjában meghatározott e-mail címre,
   - az Adatkezelő székhelyére címzett, papír alapú írásbeli benyújtással (levéllel).

   Ha az érintett személyesen vagy telefonon helyesbítést vagy kiegészítést kér, az Adatkezelő ezt a változtatást haladéktalanul megteszi, vagy haladéktalanul tájékoztatja az érintettet arról, hogy kérésének miért nem lehet helyt adni.

   Ha az érintett kérésére írásbeli választ kér az Adatkezelőtől, köteles kérelmét írásban, akár papíralapon vagy e-mailben benyújtani a jelen pontban foglaltak szerint

   Az Adatkezelő köteles az érintett jelen cikk szerinti írásbeli kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül írásban válaszolni; ha különleges körülmények ezt indokolják, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két (2) hónapon belül. Az intézkedés késedelme esetén az Adatkezelő köteles erről az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, ideértve a késedelem indokait is. Az adatkezelő írásbeli választ az érintett részére elektronikus úton kap, kivéve, ha az érintett írásbeli választ kér, vagy ha az érintett e-mail címét az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja; ebben az esetben az Adatkezelő adminisztrációs díjat számít fel
  14. Az érintett jogosult az Adatkezelőtól személyes adatainak törlését (az elfelejtéshez való jog) a Rendelet 17. cikke értelmében követelni, de csak:
   - ha ezekre az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelik,
   - ezen adatok kezelésének nincs jogalapja,
   - ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
   - ha a személyes adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

   Az érintett a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén sem jogosult a személyes adatok törlésére, ha az adatkezelés szükséges:
   - a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
   - a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,¨
   - közérdekű archiválás, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célú,
   - a közegészségügy területén közérdekű okokból,
   - jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   Az érintett a jelen cikkben foglalt joga gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő e-mail címére küldi meg azzal, hogy az Adatkezelő elküldi a kért adatokat az érintett azon e-mail címére, amelyről a kérelmet küldte. Ha az érintett papír alapú kérelmét küldi el, és egyúttal a jelen cikk szerinti tájékoztatást papír formában kéri (vagy ha nem ad meg kapcsolattartási e-mailt, ahol a jelen cikk szerinti információ elküldhető elektronikus formában küldték meg neki), az Adatkezelő 1565 HUF adminisztrációs díjat számíthat fel.

   Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatást adni a jelen cikk szerinti kérelmével kapcsolatban megtett intézkedésekről; ha különleges körülmények ezt indokolják, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két (2) hónapon belül. Az intézkedés késedelme esetén az Adatkezelő köteles erről az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, ideértve a késedelem indokait is.
  15. Az érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől személyes adatai kezelésének korlátozását a Rendelet 18. pontja szerint, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
   - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
   - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

   Az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatainak valamennyi címzettjét tájékoztatni az egyes személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy kezelésének korlátozásáról.

   Az érintett a jelen pont szerinti joga gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő e-mail címére küldi meg úgy, hogy az Adatkezelő a kért adatokat az érintett azon e-mail címére küldi meg, amelyről a kérelmet küldte. Ha az érintett papír alapú kérelmét küldi el, és egyúttal a jelen cikk szerinti tájékoztatást papír formában kéri megküldeni (vagy ha nem ad meg kapcsolattartási e-mailt, ahol a jelen cikk szerinti információ elküldhető elektronikus formában küldték meg neki), az Adatkezelő 1565 HUF adminisztrációs díjat számíthat fel.

   Az Adatkezelő köteles az érintett kérésére, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatást adni a jelen cikk szerinti kérelmével kapcsolatban megtett intézkedésekről; ha különleges körülmények ezt indokolják, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két (2) hónapon belül. Az intézkedés késedelme esetén az Adatkezelő köteles erről az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, ideértve a késedelem indokait is.
  16. Az Érintett jogosult az Adatkezelővel szemben gyakorolni a személyes adatok hordozhatóságához fűződő jogát a Rendelet 20. cikke értelmében, amely magában foglalja azt a jogot, az általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

   Az érintett a jelen pont szerinti joga gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő e-mail címére küldi meg úgy, hogy az Adatkezelő a kért adatokat az érintett azon e-mail címére küldi meg, amelyről a kérelmet küldte. Ha az érintett papír alapú kérelmét küldi el, és egyúttal a jelen cikk szerinti tájékoztatást papír formában kéri megküldeni (vagy ha nem ad meg kapcsolattartási e-mailt, ahol a jelen cikk szerinti információ elküldhető elektronikus formában küldték meg neki), az Adatkezelő 1565 HUF adminisztrációs díjat számíthat fel.

   Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatást adni a jelen cikk szerinti kérelmével kapcsolatban megtett intézkedésekről; ha különleges körülmények ezt indokolják, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított két (2) hónapon belül. Az intézkedés késedelme esetén az Adatkezelő köteles erről az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatni, ideértve a késedelem indokait is.
  17. Amennyiben az Adatkezelő az érintett által kért intézkedést nem teszi meg, az Adatkezelő köteles az ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül ennek okáról ismételten tájékoztatni.
  18. Az érintett a Rendelet 77. §-a alapján jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése rendelet megsértését eredményezte az Adatkezelő részéről. E hivatal kötelező erejű határozata ellenére, illetve abban az esetben, ha a Hivatal a panasszal nem foglalkozik, vagy a panasz benyújtásától számított három (3) hónapon belül nem értesíti az ügyfelet, az érintett jogosult bírósági eljárást követelni. védelem.

   A NAIH elérhetősége a következő:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
   tel.: +36 (1) 391-1400
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
   Weboldal: www.naih.hu

  19. Az érintettnek joga van a bírósági védelemhez mind a NAIH-val, mind az Adatkezelővel szemben. A bírói jogvédelemhez való jog gyakorlásával kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a rendelet 78. és 79. cikke tartalmazza.
  20. Ha valószínű, hogy a személyes adatok biztonságának egy bizonyos megsértése magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve (kivéve azokat az eseteket, amikor a GDPR rendelet 34. cikkének rendelkezései nem írják elő ezt az eljárást Az Adatkezelő köteles a személyes adatok biztonságának megsértését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a felfedezéstől számított 72 órán belül jelenteni a Hatóságnak. Ha az Adatkezelő a biztonság megsértését 72 órán belül nem jelenti be, köteles a késedelem okát a késedelmes bejelentéssel egyidejűleg közölni a Hivatallal. A biztonság megsértése esetén a NAIH bejelentési kötelezettségére vonatkozó szabály nem alkalmazandó, ha az valószínűleg nem jár az érintettek jogainak és szabadságainak veszélyeztetésével. A HAIH-hoz intézett értesítésnek tartalmaznia kell a GDPR rendelet 34. cikkében foglalt követelményeket.
  21. Az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.
  22. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az EU területén tárolja.
  23. A cookie kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek letöltésre kerülnek az érintettek készülékére, amikor az érintett meglátogatja az Adatkezelő weboldalát. A cookie-k ezután visszakerülnek a webhelyre vagy egy másik webhelyre, amely minden következő látogatáskor felismeri őket. A cookie-k különféle feladatokat látnak el, például lehetővé teszik a weboldalak közötti hatékony navigációt, megjegyzik az érintett preferenciáit és általánosságban javítják a felhasználói élményt. Azt is biztosíthatják, hogy az online megjelenített hirdetések jobban igazodjanak érintetthez és érdeklődési köréhez.
  24. Az Adatkezelő a következő típusú cookie fájlokat használhatja weboldalán:
   a) szükséges cookie-k – ezek a cookie-k nem olyan információkat és adatokat gyűjtenek, amelyek alapján a weboldal felhasználója egyedileg azonosítható, de weboldalunk alapvető működéséhez szükségesek. Ide tartoznak például a cookie-k, amelyek lehetővé teszik, hogy bejelentkezzen a fiókjába. Ezen cookie-k nélkül nem biztosítható weboldalunk megfelelő működése. Ha nem szeretné ezeket a cookie-t tárolni, módosítsa böngészője beállításait.
   b) funkcionális cookie-k – ezek a cookie-k lehetővé teszik a használati preferenciák, például a meglátogatott oldalak böngészésekor kiválasztott beállítások, felhasználónév, kedvenc dokumentumok, stb. megjegyzését a felhasználói kényelem javítása érdekében.
   c) statisztikai cookie-k – ezek a cookie-k segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldallal azáltal, hogy névtelenül gyűjtenek és jelentenek információkat, ezáltal javítva az oldalunkat.
   d) marketing cookie-k – ezeket a cookie-k arra használjuk, hogy a weboldal használóinak érdeklődésén alapuló hirdetéseket nyújtsanak és jelenítsenek meg, vagy személyes adatokat gyűjtsenek tőlük jövőbeli marketing célokra. Ezen fájlok alapján lehetőség nyílik a direkt marketing kommunikáció relevánsabb és hatékonyabb megcélzására, de a reklámmegjelenítések számának korlátozására is.
   e) analitikai cookie-k  – ezek a cookie-k a weboldal forgalmával kapcsolatos adatok beszerzésére, a látogatás eredetének azonosítására, valamint a látogató által a weboldal használatára vonatkozó információk meghatározására és gyűjtésére szolgálnak, valamint az oldal felhasználói felületének javítását és egyszerűsítését szolgálják.
  25. A cookie-k használatához való hozzájárulást automatikusan megkapjuk, amikor először látogatja meg weboldalunkat
  26. A cookie-k engedélyezése az Internet böngésző beállításaiban a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül.
  27. A cookie-k tárolására adott hozzájárulását internetböngészőjének beállításain keresztül bármikor visszavonhatja.

Slavičínban 01.02. 2024

LAVONIO s.r.o.